Informačné memorandum projektu BC Ipeľská

Výstavba nového biznis centra v Košiciach

Úvod


Cieľom tohto memoranda je ukázať projekt ako dobré miesto na život i prácu. Projekt chceme v ďalšej etape realizovať už na základe požiadaviek a nápadov čo najširšieho okruhu budúcich užívateľov. Nebytové – obchodné, administratívne priestory, garážové parkovacie miesta je možné najať i odkúpiť.

V prípade záujmu alebo otázok sa prosím obracajte priamo na nás.

Kontakt na manažéra je:

Ing. Henrich Kuchár
Tel.: 0903 608 395
E-mail: kuchar@iqservis.sk

Dôležité kvality projektu


. Dobrá lokalita, dopravná dostupnosť i obslužnosť lokalita je 1,78 km od Hlavnej ul.

(námestia MMM) zastávka MHD je v tesnom dotyku s budovou

. Dostatok parkovacích miest

. Výborné svetlo-technické i energetické parametre

. Atraktívne terasy a loggie

. Dispozičná variabilita, vrátane možnosti vbudovania samost. sociálnych zázemí

. Recepcia s bar-cafe

Investor v projekte o.i. vlastní pozemky, architektonickú štúdiu, projekt na ÚR, EIA, Územné rozhodnutie aj výsledky geologického výskumu.

Spoločnosť IQS, s.r.o., so sídlom v Košiciach na Garbiarskej ulici č.5 je investorom projektu BC Ipeľská. Mesto Košice dňa 10.01.2011 vydalo k tomuto projektu Územné rozhodnutie pod č. A/2011/05662-01/II/GAZ. Začiatok výstavby je plánovaný na jeseň 2011, ukončenie do konca roku 2012.

Štúdia a projekt: G-ATELIER, s.r.o.
autori: Ing. arch. Ján Kostrian, Ing. arch. Július Rybák, autorizovaný architekt SKA a ČKA.

Charakter širšieho územia


Širšie územie je dnes predstavované obslužným areálom Fakultnej nemocnice L.Pasteura v Košiciach.
Územie ohraničené troma mestskými komunikáciami (ul. Ipeľská, ul. Popradská a Tr. SNP) je mierne klesajúce východným smerom.
V území dochádza k postupnej funkčnej reprofilácii územia.

Situácia a

dopravné riešenie


Novostavba polyfunkčného objektu je umiestneného na nároží ulíc Popradská – Ipeľská v Košiciach na parcelách investora.

Územie je mierne klesajúce východným smerom.

Dopravné napojenie je riešené vjazdom a výjazdom z Popradskej ulice s odbočovacím a zaraďovacím pruhom.

Pre peších je objekt sprístupnený pomocou spevnených plôch navrhovaných vo väzbe na existujúce pešie ťahy a na polohy zastávok MHD.

V rámci projektu bude vybudovaných 123 parkovacích miest, z toho 98 v podzemných podlažiach objektu.

Dispozičné, architektonické

a technické riešenie


Objekt má nepravidelný pôdorys a je riešený v troch výškových úrovniach (6, 4 a 2 nadzemné podlažia) s dvoma podzemnými podlažiami venovanými parkovaniu osobných vozidiel.

Objekt v prízemí i v 2NP je venovaný komerčným prevádzkam (obchod, služby).

Ostatné podlažia sú riešené ako administratívne priestory s variabilnou veľkosťou administratívnych jednotiek.

Objekt má dve komunikačné jadrá, ktoré okrem schodísk sú vybavené výťahmi.

V prízemí objektu sú okrem vstupných priestorov umiestnené tri komerčné prenajímateľné plochy obchodu a služieb, kde jedna z nich je prevádzka baru-cafe umiestnená vo väzbe na vstupné priestory administratívnych prevádzok, ktoré obsahujú spoločnú recepciu vstupu, hygienické zázemie návštevníkov a komunikačné jadro objektu.

V juhovýchodnom priečelí je umiestnený v 1NP i vjazd do podzemného parkingu.

Riešenie 2NP


Obchodné priestory na 2NP sú plne sprístupnené vlastným (tretím) komunikačným jadrom vybaveným schodiskom a výťahom.


Tým je docielená prevádzková samostatnosť týchto priestorov na prevádzke administratívnych priestorov, ktoré sú sprístupnené cez centrálnu recepciu.


Obchodné priestory v 2NP budú umiestňované okolo centrálnej haly s vrchným presvetlením formou svetlíkov.

Alternatívne

riešenie 2NP


V alternatívnom riešení 2NP sú umiestnené administratívne priestory v troch základných plochách.


Tie sú predstavované traktami umiestnenými okolo vnútorného neprekrytého átria (88m2).


Sprístupnené sú pomocou plánovaných chodieb naviazaných na dve hlavné komunikačné jadrá objektu.

Dispozičné riešenie


Dispozičné riešenie všetkých administratívnych prevádzok objektu (aj na ostatných podlažiach) umožňuje rôzne formy koncepcie vnútornej organizácie daných prevádzok.


Máte k dispozícii umiestnenia veľkoplošných kancelárií alebo členenie na malé samostatné administratívne celky (cca 40-80m2 úžitkovej plochy).


Patrí k nim možnosť vbudovania samostatných sociálnych zázemí do týchto menších jednotiek.

Administratívne

pracoviská


Administratívne pracoviská sú umiestňované pri fasádach jednotlivých traktov s tým, že v stredných polohách sú umiestnené hygienické jadrá a spoločné rokovacie miestnosti.
Všetky podlažia sú vybavené čajovými kuchynkami, hygienickým zariadením v úprave pre vozíčkara a čistiacimi miestnosťami.
Strešné terasy objektu sú v návrhu koncipované ako kombinácia spevnených a zatrávnených plôch sprístupnených z vnútorných komunikačných priestorov, prípadne priamo z administratívnych priestorov umožňujúc tak ich využívanie ako oddychových priestorov prípadne na usporadúvanie spoločenských stretnutí.
Vo fasádach môžu byť podľa požiadaviek užívateľov vytvorené loggie vytvorené zasunutím obvodového plášťa.

Klimatizácia


Na centrálnu jednotku umiestnenú na 6NP budú rozvodom pripojené vnútorné jednotky. Systém je v prevedení tepelné čerpadlo, čo umožňuje vnútornými jednotkami chladiť aj vykurovať. Pri trojrúrkovom prepojení každá vnútorná jednotka napojená cez BS box môže alebo chladiť alebo kúriť. Vnútorné jednotky budú podstropné, prípadne parapetné s vlastnou reguláciou. Objekt bude vykurovaný vlastnou plynovou kotolňou situovanou na 1PP.

Polyfunkčný objekt je konštrukčne koncipovaný v technológii odlievaného železobetónu s kombinovaným obvodovým plášťom. V decembri 2010 bol vykonaný podrobný geologický prieskum firmou GEO Slovakia, s.r.o.
Ten potvrdil, že z hľadiska založenia plánovaného objektu máme viac menej ideálne základové pomery umožňujúce plánované založenie objektu na železobetónovej doske v spodných štrkoch.

V objekte sú k dispozícii na užívanie, prenájom alebo kúpu:


A) Nebytové priestory pre administratívu, obchod a služby s čistou podlahovou plochou (bez spoločných priestorov, múrov a priečok) 4.545 m2, vrátane 290 m2 „súkromných“ terás. Výmery týchto komerčných „čistých“ podlahových plôch podľa jednotlivých poschodí: 1NP 750 m2, 2NP 1.035 m2, 3NP 1.080 m2, 4NP 880 m2, 5NP 420 m2, 6NP 380 m2.

B) Garážové parkovacie miesta v PP: 98

C) Vonkajšie parkovacie miesta: 25

Pre budúcich užívateľov je atraktívnou veľká terasa 582 m2, ktorá je súčasťou spoločných priestorov.

Biznis centrum Ipeľská

Kontaktné miesto:

Garbiarska 5, 040 11 Košice, Slovensko
Tel.: 055/ 633 39 79, fax: 055/ 633 39 85
E-mail: info@ipelska.sk
www.ipelska.sk


developed by